header

GNE-History

Wanneer was GNE opgericht?

GNE (het Genootschap Nederland-Engeland)  is op 24 april 1920 is  opgericht met als doel de vriendschapsbetrekkingen tussen Nederland en het Britse Rijk te versterken. In een aantal steden kwam een afdeling. Veel Engelse sprekers werden uitgenodigd om lezingen te houden.

Geschiedenis van GNE

Al binnen een paar maanden na de bezetting in 1940 is de organisatie verboden. Het archief en de financiële bezittingen van het hoofdbestuur en een aantal afdelingen zijn door de Duitsers in 1940 in beslag genomen. Mr. F.C. Stähle uit Voorburg trad namens de bezetter op als liquidator van het Genootschap. Het in beslag genomen geld was bestemd voor de Vermögensverwaltungs- und Renten-Anstalt (VVRA). De Haagse afdeling was de heer Stähle te slim af geweest en had in juli 1940 alle gelden aan het Nederlandse Rode kruis gegeven. 1945 verhuisde de Russen al het materiaal naar Rusland. Gelukkig is het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie in 2009 in staat gebleken om een deel van het in beslag genomen materiaal uit de Russische archieven terug te krijgen. Het materiaal geeft een goed inzicht in de aard van de personen, professionals en zakenmensen die lid waren vóór de Tweede Wereldoorlog. Het is echter niet helemaal duidelijk wat de motieven waren voor het oprichten van GNE. Vóór 1914 had Nederland sterke banden met Duitsland en de Boerenoorlog had ernstige negatieve gevolgen voor de betrekkingen met Engeland. Na 1918 verloor Duitsland de sympathie die het voor de oorlog had. De Duitse politiek en economische onrust in Duitsland was misschien een extra reden zich te wenden tot overwinnaar England. Politici en zakenlieden hebben daarom waarschijnlijk het Genootschap op 24 april 1920 opgericht als een reactie op Wereldoorlog I, en het is waarschijnlijk dat ze dachten dat het opportuun was om de betrekkingen met Engeland te versterken vanuit economisch oogpunt. De echte geschiedenis van GNE is daardoor moeilijk in detail weer te geven.

GNE direct na de Tweede Wereldoorlog

Het Genootschap is in 1946 samengevoegd met de `Engelse Associatie in Holland’. Deze vereniging bestond uit een groot aantal van het Engels clubs die al vóór de Eerste Wereldoorlog bestonden. Hun voornaamste doel was om Engels Literatuur en cultuur meer bekendheid in Nederland te maken.

Bekende voorzitters van GNE

Voor en na de Tweede Wereldoorlog, had GNE politici, ministers en premiers als nationaal voorzitter. Na de Tweede Wereldoorlog hadden we een minister-president voor een periode van 15 jaar, en twee CEO’s van beursgenoteerde ondernemingen, samen voor een ononderbroken periode van 9 jaar, als onze Nationale Voorzitter. Namelijk:
1. Prof. Gerbrandy, minister-president in de Nederlandse oorlog kabinet.
2. Dr. Paul Rijkens, voorzitter van de raad van bestuur van Unilever.
3. De heer JH Loudon, voorzitter van de raad van Koninklijke Nederlandse Shell.
 

Door GNE geïnitieerde en georganiseerde grote tentoonstellingen

Te noemen zijn hier de 1970 tentoonstelling, getiteld "schok van herkenning" en de 1995 tentoonstelling, getiteld "Gezichten op Windsor". Deze tentoonstellingen werden gehouden in het Mauritshuis in Den Haag, de Tate Gallery in Londen en het Rijksmuseum in Amsterdam. Ze werden allemaal geopend op naam van GNE door personen van koninklijke huize. Een ander voorbeeld is dat GNE de (BBC) Antiek Roadshow naar Amsterdam heeft gekregen.


 

When was GNE Founded?

The GNE was founded in 1920 in the period after World War I, when Duch industrialists and politicians were particularly keen to strengthen ties with Great Britain.
 

History of GNE

The real history of GNE is difficult to tell. This being because the Germans confiscated files, correspondence and money from most GNE branches soon after they had occupied The Netherlands. Everything was taken to Berlin and in 1945 the Russians moved all material to Russia. Luckily the Netherlands State Institute for War Documentation has been able to regain some of the confiscated material from the Russian archives in 2009. The material gives a good insight in the type of person, professional and businessmen that were members before the Second World War.

It is not quite clear what the motives were to found GNE. Before 1914 Holland had strong bonds with Germany and the Boer War had had a serious negative effect on the relations with England. After 1918 all that was changed. Germany lost the sympathy that it had had before the war, and the state of political and economic unrest in Germany was perhaps an added reason to turn to victorious England. Politicians and businessmen therefore probably founded The Genootschap on the 24th April 1920 as a reaction to World War 1, and it is likely that they thought it expedient to strengthen relations with England from an economic point of view.
 

History of GNE since the Second World War

The Genootschap amalgamated in 1946 with the ‘English Association in Holland’. This association consisted of a large number of English clubs, which already existed before World War I. Their main objective was to make English Literature and culture more widely known in Holland.

Well known presidents of GNE

Before and after the Second World War, GNE had politicians, ministers and prime-ministers as National President. After the Second World War we had one prime minister for a period of 15 years, and two Chief Excecutive Officers, together for a continuous period of 9 years, as our National president.
They were:
1. Prof. Gerbrandy, prime minister in the Dutch war cabinet.
2. Dr. Paul Rijkens, President of the Board of Unilever.
3. Mr. J.H. Loudon, President of the Board of Royal Dutch Shell.

Major exhibitions that GNE initiated and organized

The 1970 Exhibition, entitled "Shock of Recognition" and the 1995 Exhibition, entitled “Views of Windsor”. These Exhibitions were held at the Mauritshuis in The Hague, the Tate Gallery in London and the Rijksmuseum in Amsterdam. They were all opened on behalf of GNE by royals. Another example is that GNE got the (BBC) Antiques Roadshow to Amsterdam.

Read the following introduction from Sir David Miers KBE CMG (then British Ambassador to the Netherlands) on a book about GNE (1920-1995): `In this 75th anniversary year of the Genootschap, it is with particular pleasure that I welcome this fascinating work on its history. The author (ir. M. Hugenholtz MBE) is to be congratulated on his accomplishment. He has been thwarted by the absence of so many earlier records, assumed to be in Russia and not immediately retrievable. But Martin Hugenholtz has produced with much patience and good humour a vivid picture of the Society`s past built up from the material available to him, supported by Tom Landheer`s valuable contribution on its present-day activity. I am sure that all readers, both Genootschap members and potential members, will find it as compelling a read as I have. I note well that in earlier times the British Ambassador was not patron of the Genootschap. Since my arrival at The Hague, I have valued both the work of the Genootschap in Netherlands-British relations and the friendship of so many of its members in all parts of the country. I wish the GNE a healthy future, admiring its vision for a strengthened and broadened membership and activities towards its l00th birthday in 2020`.  

 

 
events

During the GNE lecture season, events are regularly held and talks are given about once a month and unless otherwise stated, these are delivered in English. The visiting speakers are all experts in their chosen fields and their lectures are both informative and entertaining. They may feature different aspects of British life, arts and culture, places and people. Occasionally we are also treated to a traveller`s tale. Wherever possible, lectures are illustrated.